Gebruiksvoorwaarden

1. Onderwerp van de gebruiksvoorwaarden

1.1    

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van informatie en diensten die worden aangeboden door PENTAX Europe GmbH, Julius-Vosseler-Straße 104, 22527 Hamburg, Duitsland ("PENTAX‬"), op het ‘my PENTAX Medical’ klantenportaal, dat bestaat uit de websites onder de domeinnaam www.mypentaxmedical.eu (“Portaal”). PENTAX behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

1.2    

PENTAX is gerechtigd om de werking en beschikbaarheid van het Portaal zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken om noodzakelijke technische redenen of vanwege de benodigde onderhoudswerkzaamheden. Er kan eveneens sprake zijn van tijdelijke restricties als gevolg van technische storingen zoals onderbreking van de telecommunicatie, de elektriciteitsvoorziening, fouten in de hardware of software, technische fouten van dienstverleners of andere technische fouten. PENTAX geeft geen garantie op de toegankelijkheid of beschikbaarheid van de diensten op het Portaal. In alle andere gevallen zal men, in de mate dat dat gezien de omstandigheden mogelijk is, binnen een redelijke termijn van een dergelijke onderbreking in kennis worden gesteld.

2. Specificatie van diensten

Het Portaal geeft alle klanten van PENTAX Medical toegang tot de volgende informatie en diensten:

Handleiding downloaden
Reparatieverzoeken en tracking
Boeking van trainingen en evenementen
i-scan-certificering, inclusief webinars

Om alle diensten van het Portaal te kunnen gebruiken, moeten gebruikers een gebruikersaccount aanmaken zoals beschreven in Paragraaf 3 van de Gebruiksvoorwaarden.

3. Een gebruikersaccount aanmaken (Registratie)

3.1    

Tijdens de registratie moeten gebruikers de autorisatiegegevens invoeren (accountnummer en accountwachtwoord) die door PENTAX zijn verstrekt. Daarnaast moeten gebruikers een aantal verplichte persoonlijke gegevens invullen (voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer) en een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen.

3.2    

Na bevestiging dat de via een link toegankelijke algemene voorwaarden zijn gelezen en aanvaard en door te klikken op de knop "inschrijving verzenden", dienen gebruikers hun inschrijvingen in om een licentieovereenkomst af te sluiten onder deze Gebruiksvoorwaarden. PENTAX aanvaardt een dergelijke inschrijving door de gebruikersaccount te activeren. PENTAX kan de activatie van gebruikersaccounts afhankelijk maken van het feit of de gebruiker zijn/haar e-mailadres heeft gevalideerd ("opt-in-procedure").

3.3    

Tijdens de registratie dienen gebruikers uitsluitend waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken. Gebruikers zijn verplicht om de tijdens de registratie verstrekte gegevens te allen tijde up-to-date te houden. De gekozen gebruikersnaam mag niet in strijd zijn met de rechten van derden, andere wettelijke bepalingen of de goede zeden. Gebruikers zijn hier uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor. Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de licentieovereenkomst, is PENTAX gerechtigd om een geschikt bewijs van de identiteit van de gebruiker te vragen, dat direct na onderzoek vernietigd zal worden.

3.4    

Gebruikers zijn verplicht om persoonlijke toegangsgegevens strikt geheim te houden. Persoonlijke toegangsgegevens van de gebruiker zijn gegevens die worden gebruikt om de persoon te identificeren en toegang te verschaffen tot de gebruikersaccount.

4. Auteursrecht

Op alle inhoud op het Portaal is het Duitse auteursrecht van toepassing. Tenzij dit uitdrukkelijk bij wet is toegestaan, is voor iedere vorm van gebruik, reproductie of verwerking van de werken die onder het auteursrecht vallen, de voorafgaande schriftelijke toestemming van PENTAX nodig. Individuele reproducties van een werk zijn alleen toegestaan voor privégebruik. De materialen van het Portaal zijn auteursrechtelijk beschermd en ongeoorloofd gebruik kan strijdig zijn met het auteursrecht.

5. Gegevensbescherming

Bescherming van de door de gebruikers verstrekte persoonsgegevens, is belangrijk voor PENTAX. Meer informatie over hoe PENTAX persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en, indien van toepassing, overdraagt, vindt u in het Privacybeleid (www.mypentaxmedical.eu).

6. Slotbepalingen

6.1    

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met de wetgeving van de bondsrepubliek Duitsland. Als gebruikers als consumenten (dat wil zeggen elke natuurlijke persoon die het Portaal gebruikt voor doeleinden anders dan zijn handel, bedrijf of beroep) hun gebruikelijke verblijfplaats niet in Duitsland hebben, blijft de toepassing van de dwingende wettelijke bepalingen van dat land onverminderd van kracht, ongeacht de rechtskeuze die in de eerste zin van deze paragraaf is gemaakt.

6.2        

Iedere bepaling van de Gebruiksvoorwaarden dient afzonderlijk en onafhankelijk geïnterpreteerd te worden. Als een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk of in haar geheel niet geldig of niet afdwingbaar is, dan blijft de rechtsgeldigheid van de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onaangetast. In een dergelijk geval wordt de betreffende bepaling slechts beperkt in de mate dat dit absoluut noodzakelijk is of wordt zij verwijderd en vervangen door een geldende bepaling die het doel en de bedoeling van de Gebruiksvoorwaarden zo dicht mogelijk benadert, zodat het resterende deel van de Gebruiksvoorwaarden onaangetast en volledig van kracht blijft.

This site uses cookies. This site uses some unobtrusive cookies to store information on your computer for technical/functional purposes. We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors on our site/on third party sites or enhance your experience of the site. By using our site you accept these cookies. For more information please see our cookie policy.